PRIVACYVERKLARING

 

Datum laatste wijziging: 24-05-2018

Balletstudio Chantal, gevestigd aan Houtweg 1, 4104 AA Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Balletstudio Chantal hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met de van de leerlingen ontvangen persoonlijke gegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Inschrijving als lid van Balletstudio Chantal gebeurt middels ons inschrijfformulier.

Hierop worden de volgende gegevens gevraagd:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer (IBAN)
  • Naam rekeninghouder

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Balletstudio Chantal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om diensten en/of producten aan u te leveren

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Automatische incasso :

Bij inschrijving als lid van de Balletstudio gaat men akkoord met de automatische incasso regeling, waarmee de contributie van de leden van de Balletstudio in blokken op 3 vaststaande momenten per seizoen geincasseerd wordt.

Uitschrijving voor de lessen

Uitschrijven voor de lessen en tevens stopzetten van de automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Balletstudio Chantal bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zo lang als wettelijk verplicht is voor het bewaren van facturen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Balletstudio Chantal verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief :

Ieder seizoen worden er een nieuwsbrieven per mail verstuurd. Hierin wordt men op de hoogte gehouden van alles wat betrekking heeft op de lessen bij de studio.

Bij inschrijving bij de balletstudio wordt de leerling automatisch aangemeld voor de Nieuwsbrief.

Indien leerlingen deze niet meer wensen te ontvangen dan kunnen zij zich hiervoor afmelden via de speciale afmeldknop die onderaan iedere Nieuwsbrief staat.

Tevens is er een knop op onze website www.balletstudiochantal.nl te vinden waar overige geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief

Mailing :

Bij belangrijke mededelingen betreffende een groep kan het ook zijn dat deze leerlingen en hun ouders per mail worden op de hoogte gesteld. Deze mails worden uitsluitend in BCC verstuurd, zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, tenzij de hele groep uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven prijs te stellen op een groepsmail.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Balletstudio Chantal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Analytische cookies worden anoniem verwerkt door Google Analitics, met wie we een verwerkersverklaring hebben afgesloten. Hiermee bekijken we alleen het gedrag van alle bezoekers, dit is niet terug te herleiden naar prive gegevens van gebruikers, zelfs niet het zg ip adres.
Omdat wij alleen gebruik maken van anonieme analytische cookies is een cookie verklaring op de website niet noodzakelijk.

Gegevens uitwisselen

Indien er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd.

Balletstudio Chantal verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere leerling, ouder of voogd (in het geval van minderjarige leerlingen) heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Balletstudio Chantal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@balletstudiochantal.nl voor contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Balletstudio Chantal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Publicatie foto’s en video’s

Op onze dansschool kunnen wij uw vorderingen laten zien met foto’s en video’s. Ook kunnen opnames worden gemaakt tijdens evenementen. Deze kunnen dan gebruikt worden op de website of op een Social Media Platform (zoals Facebook, Instagram,YouTube, etc.) van Balletstudio Chantal. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen.

Indien u bezwaar heeft tegen het publiekelijk tonen van foto- en/of filmmateriaal van u of uw kind, dan verzoeken wij u dit door te geven via info@balletstudiochantal.nl.

Nieuwe leden van de Balletstudio geven met ondertekening van het inschrijfformulier aan dat ze akkoord gaan dat foto- en videomateriaal gemaakt tijdens lessen, shows en optredens gebruikt kunnen worden

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Balletstudio Chantal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@balletstudiochantal.nl voor contact.

Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u een e-mail sturen naar: info@balletstudiochantal.nl

Balletstudio Chantal van der Tuijn

Houtweg 1

4104 AA  Culemborg

info@balletstudiochantal.nl

KVK: 11033437

Btw: NL134036384B01

 

instagram new flatfacebook 256

youtube logo 68px